logo

Приєднуйтесь до Черкаської обласної федерації SUP-веслування та серфінгу вже зараз!

Заповніть форму зв'язку і ми надішлемо всю необхідну інформацію на електронну пошту

Відкривай світ спорту та пригод

Top

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Черкаська обласна федерація САП-веслування та серфінгу» (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Найменування Організації:

українською мовою: Громадська організація «Черкаська обласна федерація САП-веслування та серфінгу»;

Назва англійською мовою: «SUP and Surf Federation of Cherkasy region»;

Скорочене Найменування Організації:

українською мовою: ГО «Черкаська обласна федерація САП-веслування та серфінгу»;

Назва англійською мовою: «SUP and Surf Federation of Cherkasy region».

1.4. Організація  створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.8. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку САП-веслування та серфінгу, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я населення, формуванні здорового способу життя, патріотичному вихованню громадян України, задоволення та захист соціальних, економічних, спортивних, та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку в Україні (зокрема у Черкаській області) САП-веслування та серфінгу, зростання рівня і масовості цього виду спорту серед всіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності в сфері САП-веслування та серфінгу, впровадження та реалізацію фізкультурно-спортивних, реабілітаційних (у т.ч для людей з інвалідністю) та соціальних програм.

2.2. Організація ставить перед собою наступні завдання:

 • Популяризація та розвиток САП-веслування та серфінгу серед всіх верств населення України;
 • Сприяння розвитку професійного спорту, підготовка і захист інтересів спортсменів — членів Організації;
 • Сприяння і участь в організації та проведенні міських, районних, обласних, національних і міжнародних спортивних змагань, туристичних заходів;
 • Участь у створенні і роботі міських, районних, обласних, національних і міжнародних спортивних та інших об’єднаннях;
 • Надання організаційної, методичної, благодійної допомоги членам організації, місцевим громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості у заходах із залучення населення до занять САП веслуванням та серфінгом;
 • Захист прав і законних інтересів членів Організації та представлення їх інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та інших організаціях;
 • Сприяння розвитку спортивної творчості, надання допомоги дитячим спортивним організаціям, сприяння в діяльності спортивних і туристичних клубів, команд, освітніх установ і центрів;
 • Співпраця з зарубіжними партнерами і міжнародними організаціями, об’єднаннями та асоціаціями, сприяння встановленню контактів з ними;
 • Бути організацією, що представляє обласне співтовариство САП-веслування та серфінгу, що здійснює роботу по розвитку і зміцненню зв’язків та контактів з аналогічними обласними, всеукраїнськими, міжнародними та іншими спортивними федераціями, організаціями, асоціаціями;
 • Представляти ГО «Черкаська обласна федерація САП-веслування та серфінгу» в національному органі виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 • Сприяння взаємодії і співробітництву між суб’єктами САП-веслування, запровадження виваженої єдиної політики розвитку та популяризації сучасного САП-веслування та серфінгу в Україні;
 • Сприяння розробці та втіленню в життя програм розвитку САП-веслування та серфінгу в Україні, створення та вдосконалення системи підготовки спортсменів всеукраїнського та міжнародного рівня з САП-веслування та серфінгу, сприяння їх успішних виступів;
 • Задоволення та захист інтересів, пов’язаних з САП-веслуванням та серфінгом;
 • Вирішення спорів, які можуть виникати між членами організації, а також надання їм допомоги, на засадах поваги та рівності;
 • Сприяння зростання рівня масовості САП-веслування в Україні;
 • Сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, участі спортсменів організації у спортивних заходах на обласному, національному та міжнародному рівні, зміщенню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;
 • Боротьба проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті, забезпечення змагальності в дусі взаєморозуміння, дружби та солідарності;
 • Введення роботи по розвитку і зміцненню зв’язків з аналогічними обласними, всеукраїнськими, міжнародними та іншими спортивними федераціями, організаціями, асоціаціями;
 • Вивчення водних туристичних можливостей України (зокрема, Черкаського регіону), розробка водних туристичних маршрутів;
 • Організація та проведення спортивних туристичних заходів, експедицій з метою висвітлення національних природних багатств;
 • Сприяє прокладенню, ознакуванню та впорядкуванню туристичних маршрутів;
 • Отримання коштів за ведення статутної діяльності організації, яка пов’язана з реалізацією мети (цілей) організації.
3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Організація має право:

– бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

– брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

–  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

–  одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

–  вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

–  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

–  укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

– відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

– розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї;публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

– проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

– організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

– здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

– вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

– обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

– мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

– створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному   законодавству.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2.  Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням.

4.4. Права члена Організації:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
 • вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;
 • звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
 • звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.  Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
 • сприяти здійсненню завдань Організації;
 • брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6.  Членство в Організації припиняється у випадках:

 • виходу із Організації за власним бажанням;
 • виключення із Організації.

4.7.  Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Правління, у зв’язку із  порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є:

Загальні Збори Організації – вищий орган управління;

Правління – керівний орган управління;

Голова Організації – вища посадова особа;

Ревізійна комісія – контролюючий орган.

5.2. Загальні Збори Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. У Загальних Зборах Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6.  Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів Членів Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін до статуту Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Організації. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію) рішення Загальних Зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.9. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та Членів Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Організації особа з числа Членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою зборів і секретарем Загальних Зборів. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.

5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами Організації, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю та обирається терміном на п’ять років.

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам Організації і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Голова Організації очолює Правління.

5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами Організації. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам Організації і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів Членів Організації.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів Організації та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення поточних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5. Управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.

5.15.6. Затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації.

5.15.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Організації.

5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час місце, та порядок денний засідання Правління члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами Організації та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

 5.21.  Голова Організації обирається Загальними зборами Організації терміном на п’ять років і є підзвітним Загальним Зборам Організації та Правлінню Організації, вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Організації та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Організації.

5.23. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб. Ревізійна комісія не являється керівним органом Організації, а є контролюючим органом Організації.

5.24. Ревізійна комісія обирається та переобирається Загальними  Зборами Організації терміном на 5 (п’ять) років. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.25. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.

5.26. Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль фінансової діяльності Організації, вимагає від посадових осіб  Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
 • направляє результати перевірок Правлінню Організації;
 • звітує про свою роботу перед Загальними Зборами Організації.

5.27. Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам Організації. Ревізійна Комісія може ініціювати скликання позачергових  Загальних Зборів Організації.

5.28. Звітування керівних органів Організації перед її членами.

Звітування Загальними Зборами Організації перед її членами забезпечується дотриманням вимог п. 5.7. цього Статуту. Правління Організації щорічно звітує про свою роботу та роботу Голови Організації перед членами Організації на Загальних зборах Організації. Голова Організації щорічно, або на першу вимогу Правління Організації надає йому звіт про свою роботу.   

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів Організації, розглядаються Загальним Зборам Організації. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Загальних Зборів Організації з приводу членства в Організації є остаточними.

6.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації відбувається у такому порядку:

 • рішення (дії, бездіяльність) Загальним Зборам Організації можуть бути оскаржені членами Організації, яких вони стосуються, на наступних Загальних Зборах Організації (у т.ч. позачергових), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного року, або до суду – у відповідності з чинним законодавством;
 • рішення (дії, бездіяльність) Правління можуть бути оскаржені на чергових або позачергових Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 6 (шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в Організації, які можуть бути оскаржені протягом 2 (двох) місяців з моменту, коли особі стало відомо або повинно було стати відомо про оскаржувані рішення чи обставини;
 • рішення (дії, бездіяльність) Голови Організації можуть бути оскаржені Правлінню або на Загальних Зборах Організації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 (двох) місяців;
 • рішення (дії, бездіяльність) керівних органів відокремлених підрозділів можуть бути оскаржені Правлінню протягом 2 (двох) місяців з моменту їх ухвалення (вчинення).

6.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦЇ.

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління Організації.

7.2.   Відокремлені підрозділі Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

7.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Правлінням Організації строком на 3 роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

 • реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних Зборів Організації;
 • проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
 • представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

 • використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
 • отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
 • бути присутнім на Загальних Зборах Організації, засіданні Правління Організації;
 • звертатись з клопотаннями до керівних органів  Організації.

7.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог Статуту Організації;
 • активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
 • не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації

7.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації.

7.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.3. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

9. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно Організації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та статуту Організації.

9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.

9.4. Доходи   або   майно Організації або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.5. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому статуті.

9.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

9.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

9.8. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9.9. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1.Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

10.2.Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1.  Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

11.2.  Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

11.3.  Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

11.4. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.